Ажлын гүйцэтгэлийг тайлагнах, хянах систем

Ажлын гүйцэтгэлийг тайлагнах:

Ажилтан, өдөр бүр урьдчилан төлөвлөсөн кодтой ажлууд дээр хийсэн ажлын цагаа тайлбарын хамт бүртгэж явах ба бүртгээгүй бол програм руу орох эрх хаагдана. Ингэснээр тухайн өдрийг ажилласанд тооцохгүй болох тул шууд удирдлагаасаа нөхөж бүртгэх хүсэлт явуулна. Иймд Magic Monitoring систем дээр Ажлын гүйцэтгэлийн тайлан цаг хугацаандаа, шилэн байдлаар гарах юм.

Хянах боломжтой тайлангууд: /Өртөг, цагаар/

  • Хуралд оролцож байгаа ажилтнуудын хийсэн ажлын тайланг харах, хянах;
  • Хэлтэс нэгж тус бүрээр хийсэн ажлын тайланг харах, хянах;
  • Ажилтны ажилласан төсөл хөтөлбөр, гүйцэтгэсэн ажлын биелэлт, оролцоог харах;
  • Төсөл,хөтөлбөр тус бүрээр тайланг харах,хянах;/хэн, ямар хугацаанд, хэдэн цаг ажилласан г.м/
  • Компаний хэмжээнд тайлан харах, хянах;