MagicFinance 2017-11-20 шинэчлэл дээр гарсан зарим алдааг засварлалаа

MagicFinance програмын 2017-11-20 шинэчлэгдсэн хувилбарын үндсэн хөрөнгийн тайлан дээр тухайн тайлант хугацаанд орлогодсон буюу худалдан авсан үндсэн хөрөнгө дээр програм тухайн улиралд нь шууд элэгдэл тооцож байсан алдааг засаж ААНОАТ-ийн тухай хуулийн 13.10  “Албан татвар төлөгчийн тухайн улиралд шинээр эзэмшсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын шимтгэлийг дараагийн улирлын эхний өдрөөс эхлэн тооцно” гэж заасны дагуу элэгдлийг дараа улирлаас тооцдог болгож засварлалаа.

Засагдсан хувилбар татах:  http://www.magicgroup.mn/newversions/CT201701120.xlsb


MagicFinance програмын 2017-11-20 шинэчлэл сайжруулалт

Magic Finance програмын шинэ хувилбар  2017-11-20 нд бэлэн болж та бүхэнд очиж байна.  Бид шинэ хувилбартаа дараах шинэчлэлтүүд болон өмнөх хувилбар дээр гарч байсан зарим алдаа дутагдлуудыг засаж сайжруулан орууллаа.

2017-11-20 хувилбар дээр хийгдсэн шинэчлэлт:

 • Үндсэн хөрөнгийн тайланг хийсэн тохиолдолд л програм үндсэн хөрөнгө дээр шулуун шугамын аргаар элэгдлийг тооцоолж Тогтмол шийт дээр элэгдүүлэх дүнг харуулдаг болсон. 

Өмнөх хувилбарууд дээр үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн дүнг программ, ажлын хүснэгт дээрх үндсэн хөрөнгийн анхны өртгөөс шууд татаж ШША аар тооцдог байсан. Ингэж тооцоолсноор өртгөө бүрэн элэгдүүлсэн үндсэн хөрөнгөнөөс элэгдэл тооцож тэр дүнгээр нь ҮХ тайлангийн хяналтын хэсэг дээр зөрүү үүсэж Main шийт дээр алдаа зааж харагдуулдаг байсан. Хэрвээ та үндсэн хөрөнгийн тайланг хөтлөхгүй гэвэл элэгдлээ гараар тооцоолж ерөнхий журнал дээрээ тусгах шаардлагатайг анхаарна уу.

 • Ерөнхий журнал дээр принтер тохиргоо товч нэмэгдсэн.  Файл дээр ажиллаж байх үед ерөнхий журналын ихэнх баганууд цагаан дэвсгэртэй болж харагдаж программын ажиллагаа удааширч програм гацах тохиолдлууд байдаг. Энэ үед тус товчны тусламжтайгаар зөвхөн гүйлгээнд хамаарах багануудын томьёог ачаалснаар ажиллагаа хэвийн болдог.

2017-07-20 хувилбар дээр гарч байсан доорх асуудлуудыг зассан байдал:

 1. Ерөнхий журналын I багана дээрх 16 кодын тооцоолол буруу татаж байсныг зассан.
 2. Ерөнхий журнал дээр худалдан авалтын хөнгөлөлт буцаалт хийх үед тооцоолол дээр алдаагүй боловч В багана дээр хуурамч алдаа заадаг байсныг зассан.
 3. ХХОАТ-ын ТТ11-1 маягт дээр 50аас дээш хувиар ХЧТА ажилтны мэдээллийг татахгүй байсныг зассан.             
 4. ХХДХ (хөдөлмөр хөлсний доод хэмжээ) хүрэхгүй үндсэн цалинтай ажилтанд ШБО олгох үед тооцоолол нь ХХОАТ-ын ТТ11-1 маягт дээр хасах утгатайгаар буруу татагдаж байсныг зассан.
 5. НДШ нэгтгэл тайлан дээр үндсэн ажилтнуудаас бусад ажилтны тоог татахгүй байсныг зассан.
 6. Элэгдэх өртгөө бүрэн нөхсөн үндсэн хөрөнгийг данснаас хасах үед хасагдсан үндсэн хөрөнгөнөөс элэгдэл тооцдог алдааг зассан.

Шинэ хувилбар татах:  http://www.magicgroup.mn/newversions/CT201701120.xlsb

Та программ шинэчлэлтэй холбоотой мэдээллийг манай 70131044 дугаарын утаснаас авах боломжтой.

 

MagicFinance програмын 2017-07-20 шинэчлэл сайжруулалт

2017 оны 6 сарын хувилбар дээр гарч байсан доорх асуудлуудыг засч шинэчилсэн.

1.       Шууд бус орлоготой үед ТТ-11 болон ТТ-11/1/ маягтуудын НДШ зөрж байсныг зассан.

2.       ТТ-11/3/ маягтыг шинээр орууллаа. Ингэснээр ХХОАТын тухай хуулийн 11-р зүйлийн орлогыг MagicFinance дээр бүртгэх, тооцоолох боломжтой болсон.

3.       Цалингийн карт руу орж болохгүй байсныг засч оруулсан.

4.       Сүүл цалин бодоход Гарын үсэг зурдаг багана нэмж оруулсан.

5.       НДШ нэгтгэл тайлан дээр 1 сараас бусад тооцоолол буруу хийгдэж байсныг зассан.

 

Шинэ хувилбар татах:  http://www.magicgroup.mn/newversions/CT201700720.xlsb

Та программ шинэчлэлтэй холбоотой мэдээллийг манай 70131044 дугаарын утаснаас авах боломжтой.

MagicFinance програмын 2017-06-01 шинэчлэлт

MagicFinance санхүү, татварын програмын хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 

Манай программын хамгийн сүүлийн шинэчлэгдсэн хувилбар 2016/08 сард гарснаас хойш дахин шинэчлэгдэж байгаа нь, ТЕГ-аас 2017 оны 03 сарын 30-ны өдрийн А/73 дугаар тушаал гарж тайлангийнмаягтууд өөрчлөгдсөнтэй холбоотой.

Энэ удаагийн шинэчлэлд ямар өөрчлөлтүүд орсныг доорх хүснэгтээс харна уу.

Видео танилцуулга үзэх:  https://youtu.be/vTCqAbCmWBo

Шинэ хувилбар татах: 

Magic Finance програм дээр ерөнхий дэвтэр болон хоорондын тооцооны данснуудыг дэвтэрлэж харах боломжтой боллоо

MagicFinance програмыг ашиглахад гардаг нэг хүндрэлтэй асуудал бол ерөнхий дэвтэр болон хоорондын тооцоотой данснуудыг дэвтэрлэж харах боломжгүй байсан. 

Тэгвэл энэ асуудлыг шийдсэн MagicFinance програмтай хосолж ажиллах 2devter гэсэн нэртэй файл гарлаа.

MagicFinance програм удирдлагуудад зориулсан тайлан гаргадаг боллоо. 2016 оны 08 сарын 20-ний шинэчлэлтийн мэдээлэл

MagicFinance програм удирдлагуудад зориулсан тайлан гаргадаг боллоо. 2016 оны 08 сарын 20-ний шинэчлэлтийн мэдээлэл

 • Экспорт импорт хийхэд хөрвүүлгэ2-ийн мэдээлэл устдагийг болиулсан
 • Авлага өглөгийн тайлан сонголтгүй үед ерөнхий дэвтэр буруу гарч байсныг зассан
 • Мэйн шийтний мэдээллийг шинэчилсэн
 • Ерөнхий журналд H8 нүдэнд хайлт хийхэд хайж байгаа гүйлгээний тоо гардаг болсон.
 • Ажлын хүснэгт рүү мэдээлэл дутуу хөрвөж ороод байсныг зассан
 
 

2016 ОНЫ 07 САРЫН ШИНЭЧЛЭЛТ

MagicFinance санхүү, татварын програмын хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.

Бид 2016 оны 03ер сард програмын шинэчлэлтээ гаргаж байсан билээ.

MagicFinance програмны 2016 оны 03 сарын шинэчлэлт

MagicFinance програмны 2016 оны 03 сарын шинэчлэлтийн мэдээлэл

MagicFinance програмын 2015-08-01 шинэчлэлт.

MagicFinance санхүү, татварын програмны хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.

Бид 2015/01/01-нээр програмын шинэчлэлтээ гаргаж байсан. Шинэчлэлтийн талаарх мэдээллийгэнд дарж харах боломжтой.

MagicFinance няравын програмын 2015-01-01 шинэчлэлт.

MagicFinance няравын програмын 2015-01-01 өдрийн шинэчлэлтээр ямар  шинэчлэлт хийгдсэнийг доорх мэдээллээс харна уу.

Мэдээ мэдээлэл

Видео сурталчилгаа