MagicFinance програмын 2019 оны 09 сарын хувилбар

MagicFinance програмын хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 

MagicFinance програм сүүлд 2019 оны 07 сард шинэчилсэн хувилбараа гарган танилцуулж байсан бөгөөд шинэчлэлтийн мэдээллийг энд дарж харна уу.

Энэ удаагийн шинэчлэлтээр MagicFinance програм дээр Хувь Хүний Орлогын Албан Татварын тайлан буюу ТТ-06 маягтаар татварын тайлан гаргах, мөн ерөнхий журналыг түгжих боломжтой боллоо. Ингэснээр програмыг байгууллагаас гадна хувь хүмүүс ашиглах боломжтой болж байна. ТТ-06 маягт болон бусад өөрчлөлтүүдийг доороос харна уу.

Хэрэв та ерөнхий журналаа түгжих шаардлагагүй бол хуучин програмыг заавал хөрвүүлж шинэчлэх шаардлагагүй.

 

MagicFinance програмын 2019 оны 07 сарын хувилбар

MagicFinance програмын хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.

MagicFinance програм сүүлд 2018 оны 12 сард шинэчилсэн хувилбараа гарган танилцуулж байсан бөгөөд шинэчлэлтийн мэдээллийг энд дарж харна уу.

Энэ удаагийн шинэчлэлээр ТЕГ-ын даргын 2019 оны 6 сарын 11-ний өдрийн А/104 тоот тушаалаар батлагдсан TT-11 маягтыг өөрчилж, ТТ-11(5), ТТ-11(6), ТТ-11(7) маягтуудыг програмд шинээр орууллаа.

MagicFinance програмын 2018 оны 12 сарын хувилбар

MagicFinance програмын хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.

Magic Finance програм сүүлд 2018 оны 09 сард шинэчилсэн хувилбараа гарган танилцуулж байсан бөгөөд шинэчлэлтийн мэдээллийг энд  дарж харна уу. Энэ удаагийн шинэчлэлд програмд доорх томоохон өөрчлөлтүүд орсон.

/Нэмэгдсэн өөрчлөлт-2, Засагдсан өөрчлөлт-2/

 

MagicFinance програмын 2018/09/09-ний хувилбар

MagicFinance програмын хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.

MagicFinance програм сүүлд 2018 оны 04 сард шинэчилсэн хувилбараа гарган танилцуулж байсан бөгөөд шинэчлэлтийн мэдээллийг энд дарж харна уу. Энэ удаагийн шинэчлэлд ямар өөрчлөлтүүд орсоныг дэлгэрэнгүй дарж хүснэгтээс харна уу. /Нэмэгдсэн өөрчлөлт-5, Засагдсан өөрчлөлт-3/

MagicFinance програмын 2018-04-01 шинэчлэл сайжруулалт

MagicFinance програмын хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 

ХХОАТ-ын хөнгөлөлтийн хэмжээг шатлалтай болгосон болон бусад шалтгаанаар MagicFinanceпрограм 2018-04 сарын шинэчлэгдсэн хувилбараа танилцуулж байна.

Энэ удаагийн шинэчлэлд ямар өөрчлөлтүүд орсоныг доорх хүснэгтээс харна уу.

MagicFinance програмын 2018-01-01 шинэчлэл сайжруулалт

MagicFinance санхүү, татварын програмын хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 

2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ны өдөр өөрчлөн найруулж 2018 оны 1 дүгээр сарын 1 ний өдрөөс мөрдөж эхлэхээр болсон ХХОАТ-ийн хувь хэмжээг шатлалтай болгосон болон татварын маягтууд шинэчлэгдсэнтэй холбоотойгоор програмын дахин шинэчлэгдсэн хувилбараа танилцуулж байна.

Шинэ хувилбар татах:  http://www.magicgroup.mn/newversions/CT20180101.xlsb

MAGICFINANCE 2017-11-20 ХУВИЛБАР ДЭЭР ГАРСАН ЗАРИМ САЙЖРУУЛАЛТ ХИЙГДЛЭЭ

Програм дээр нэмэгдсэн өөрчлөлт

  • Main sheet ний баруун дээд хэсэгт “Дахин эхлүүлэх” товч нэмэгдсэн.

Энэ товч нэмэгдсэнээр байршиж байсан зам нь өөрчлөгдсөн буюу өөр газар хуулагдсан зөөгдсөн файл нээгдсэнийхээ дараа тайлан харах болон тусад товчлуурууд дээр дарах “Та дараах үйлдлийг хийх эрхгүй” гэсэн анхааруулга заагаад нээгддэггүй. Энэ тохиолдолд бид файлаа хаагаад дахин ордог.   “Дахин эхлүүлэх” товч нэмэгдсэнээр файлаас гарж дахин орох шаардлагагүйгээр дээрх товчин дээр дарснаар хугацаа хэмнэнэ.

MagicFinance 2017-11-20 шинэчлэл дээр гарсан зарим алдааг засварлалаа

MagicFinance програмын 2017-11-20 шинэчлэгдсэн хувилбарын үндсэн хөрөнгийн тайлан дээр тухайн тайлант хугацаанд орлогодсон буюу худалдан авсан үндсэн хөрөнгө дээр програм тухайн улиралд нь шууд элэгдэл тооцож байсан алдааг засаж ААНОАТ-ийн тухай хуулийн 13.10  “Албан татвар төлөгчийн тухайн улиралд шинээр эзэмшсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын шимтгэлийг дараагийн улирлын эхний өдрөөс эхлэн тооцно” гэж заасны дагуу элэгдлийг дараа улирлаас тооцдог болгож засварлалаа.

Засагдсан хувилбар татах:  http://www.magicgroup.mn/newversions/CT201701120.xlsb


MagicFinance програмын 2017-11-20 шинэчлэл сайжруулалт

Magic Finance програмын шинэ хувилбар  2017-11-20 нд бэлэн болж та бүхэнд очиж байна.  Бид шинэ хувилбартаа дараах шинэчлэлтүүд болон өмнөх хувилбар дээр гарч байсан зарим алдаа дутагдлуудыг засаж сайжруулан орууллаа.

2017-11-20 хувилбар дээр хийгдсэн шинэчлэлт:

  • Үндсэн хөрөнгийн тайланг хийсэн тохиолдолд л програм үндсэн хөрөнгө дээр шулуун шугамын аргаар элэгдлийг тооцоолж Тогтмол шийт дээр элэгдүүлэх дүнг харуулдаг болсон. 

Өмнөх хувилбарууд дээр үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн дүнг программ, ажлын хүснэгт дээрх үндсэн хөрөнгийн анхны өртгөөс шууд татаж ШША аар тооцдог байсан. Ингэж тооцоолсноор өртгөө бүрэн элэгдүүлсэн үндсэн хөрөнгөнөөс элэгдэл тооцож тэр дүнгээр нь ҮХ тайлангийн хяналтын хэсэг дээр зөрүү үүсэж Main шийт дээр алдаа зааж харагдуулдаг байсан. Хэрвээ та үндсэн хөрөнгийн тайланг хөтлөхгүй гэвэл элэгдлээ гараар тооцоолж ерөнхий журнал дээрээ тусгах шаардлагатайг анхаарна уу.

  • Ерөнхий журнал дээр принтер тохиргоо товч нэмэгдсэн.  Файл дээр ажиллаж байх үед ерөнхий журналын ихэнх баганууд цагаан дэвсгэртэй болж харагдаж программын ажиллагаа удааширч програм гацах тохиолдлууд байдаг. Энэ үед тус товчны тусламжтайгаар зөвхөн гүйлгээнд хамаарах багануудын томьёог ачаалснаар ажиллагаа хэвийн болдог.

2017-07-20 хувилбар дээр гарч байсан доорх асуудлуудыг зассан байдал:

  1. Ерөнхий журналын I багана дээрх 16 кодын тооцоолол буруу татаж байсныг зассан.
  2. Ерөнхий журнал дээр худалдан авалтын хөнгөлөлт буцаалт хийх үед тооцоолол дээр алдаагүй боловч В багана дээр хуурамч алдаа заадаг байсныг зассан.
  3. ХХОАТ-ын ТТ11-1 маягт дээр 50аас дээш хувиар ХЧТА ажилтны мэдээллийг татахгүй байсныг зассан.             
  4. ХХДХ (хөдөлмөр хөлсний доод хэмжээ) хүрэхгүй үндсэн цалинтай ажилтанд ШБО олгох үед тооцоолол нь ХХОАТ-ын ТТ11-1 маягт дээр хасах утгатайгаар буруу татагдаж байсныг зассан.
  5. НДШ нэгтгэл тайлан дээр үндсэн ажилтнуудаас бусад ажилтны тоог татахгүй байсныг зассан.
  6. Элэгдэх өртгөө бүрэн нөхсөн үндсэн хөрөнгийг данснаас хасах үед хасагдсан үндсэн хөрөнгөнөөс элэгдэл тооцдог алдааг зассан.

Шинэ хувилбар татах:  http://www.magicgroup.mn/newversions/CT201701120.xlsb

Та программ шинэчлэлтэй холбоотой мэдээллийг манай 70131044 дугаарын утаснаас авах боломжтой.

 

MagicFinance програмын 2017-07-20 шинэчлэл сайжруулалт

2017 оны 6 сарын хувилбар дээр гарч байсан доорх асуудлуудыг засч шинэчилсэн.

1.       Шууд бус орлоготой үед ТТ-11 болон ТТ-11/1/ маягтуудын НДШ зөрж байсныг зассан.

2.       ТТ-11/3/ маягтыг шинээр орууллаа. Ингэснээр ХХОАТын тухай хуулийн 11-р зүйлийн орлогыг MagicFinance дээр бүртгэх, тооцоолох боломжтой болсон.

3.       Цалингийн карт руу орж болохгүй байсныг засч оруулсан.

4.       Сүүл цалин бодоход Гарын үсэг зурдаг багана нэмж оруулсан.

5.       НДШ нэгтгэл тайлан дээр 1 сараас бусад тооцоолол буруу хийгдэж байсныг зассан.

 

Шинэ хувилбар татах:  http://www.magicgroup.mn/newversions/CT201700720.xlsb

Та программ шинэчлэлтэй холбоотой мэдээллийг манай 70131044 дугаарын утаснаас авах боломжтой.