Тайлангууд Санхүүгийн Татварын Удирдлагын Туслах Нийт
+ Санхүүгийн тайлан 5       5
+ Удирдлагын тайлан     5   5
+ НДШ-ийн тайлан   2     2
+ НӨАТ-ын тайлан   6     6
+ Орлогын татварын тайлан   8     8
+ Хүүгийн авлагын тайлан       1 1
+ ХАОАТ-ын тайлан   6     6
+ Худалдан авалтын тайлан     3 3
+ Үндсэн хөрөнгийн тайлан     2 2
+ Мөнгөн хөрөнгийн тайлан     2 2
+ Зардлын тайлан       2 2
+ Авлага өглөгийн тайлан     2 2
+ Ханшийн тэгшитгэл     3 3
+ Журнал, дэвтрүүд     3 3
+ Бараа материалын тайлан     4 4
+ Борлуулалтын тайлан     6 6
+ Цалингийн тайлан     8 8
Нийт дүн 5 22 5 36 68