Тайлангууд Санхүүгийн Татварын Удирдлагын Туслах Нийт
+ Санхүүгийн тайлан 5       5
+ Удирдлагын тайлан     5   5
+ НДШ-ийн тайлан   2     2
+ НӨАТ-ын тайлан   4     4
+ Орлогын татварын тайлан   8     8
+ ХАОАТ-ын тайлан   6     6
+ Худалдан авалтын тайлан       1 1
+ Үндсэн хөрөнгийн тайлан       2 2
+ Мөнгөн хөрөнгийн тайлан       2 2
+ Авлага өглөгийн тайлан       2 2
+ Ханшийн тэгшитгэл       3 3
+ Журнал, дэвтрүүд       3 3
+ Бараа материалын тайлан       4 4
+ Борлуулалтын тайлан       6 6
+ Цалингийн тайлан       8 8

Програмын автоматчлагдсан байдал

 

1

Эхний үлдэгдэл оруулах

Гараар

2

Журнал, дэвтрүүд

 
 

-

Ерөнхий журнал хөтлөх

Гараар

 

-

Ерөнхий дэвтэр

Автомат

 

-

Ажлын хүснэгт, гүйлгээ баланс

Автомат

3

Туслах тайлангууд

 
 

-

Касс, харилцахын тайлангууд

Туслах

мэдээллүүдийг

гараас

оруулна

Автомат

 

-

Авлага өглөгийн бүртгэл

Автомат

 

-

Цалингийн хүснэгт

Автомат

 

-

Бараа материалын тайлан

Автомат

 

-

Үндсэн хөрөнгийн тайлан

Автомат

4

Татварын тайлангууд

 
 

-

Орлогын татварын тайлан

Автомат

 

-

НӨАТ-ын тайлан

Автомат

 

-

НДШ-ийн тайлан

Автомат

 

-

ХАОАТ-ын тайлан

Автомат

5

Санхүүгийн үндсэн 4-н тайлан

 
 

-

Санхүүгийн байдлын тайлан

Автомат

 

-

Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Автомат

 

-

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Автомат

 

-

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Автомат

 

Та програмыг авсаны дараа өмнөх улирлуудын мэдээллийг нэг бүрчлэн оруулах шаардлагагүй. Харин өмнөх улирлынхаа эхний үлдэгдлийг л програмд оруулна. Ингэснээрээ таны цагийг хэмнэх боломжтой болж байгаа юм. Жишээ нь: Та програмаа 6 сард авсан бол: 1-6 сарын гүйлгээг програмд оруулах шаардлагагүй. Харин 4-6 сарын гүйлгээг оруулахад хангалттай.

Ямар улирлын тайлан?

Ерөнхий журнал хөтөлсөн байдал

Ямар эхний үлдэгдэл

оруулах вэ?

1

1-р улирлын тайлан

1-3 саруудын гүйлгээ оруулсан

Өмнөх оны үлдэгдэл

2

2-р улирлын тайлан

1-6 саруудын гүйлгээ оруулсан

Өмнөх оны үлдэгдэл

4-6 саруудын гүйлгээ оруулсан

1-р улирлын үлдэгдэл

3

3-р улирлын тайлан

1-9 саруудын гүйлгээ оруулсан

Өмнөх оны үлдэгдэл

4-9 саруудын гүйлгээ оруулсан

1-р улирлын үлдэгдэл

7-9 саруудын гүйлгээ оруулсан

2-р улирлын үлдэгдэл

4

4-р улирлын тайлан

1-12 саруудын гүйлгээ оруулсан

Өмнөх оны үлдэгдэл

4-12 саруудын гүйлгээ оруулсан

1-р улирлын үлдэгдэл

7-12 саруудын гүйлгээ оруулсан

2-р улирлын үлдэгдэл

10-12 саруудын гүйлгээ оруулсан

3-р улирлын үлдэгдэл