Мөнгөн урсгалын тайлагналын систем

МӨНГӨН УРСГАЛЫН ТАЛААР:
 

Мөнгөн урсгал бол байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаа эрүүл байгаа эсэхийг харуулж чадах толь юм.

Ашиг бол төсөөлөл, харин мөнгөн урсгал бол бодит зүйл. Иймд мөнгөн хөрөнгөө зөв удирдах нь хамгийн чухал.

Эхлээд мөнгөн урсгалаа зөв удирд, хяна. Дараа нь бусад тайлангаа хар.

Мөнгөн хөрөнгөө удирдаж чадаагүй байгууллага бусад хөрөнгөө удирдаж чаддаггүй.

Мөнгөн урсгал нь тогтвортой компаний хувьцааны үнэ тогтвортой байдаг. Мөнгөн урсгалаас компаний үнэ цэнэ шууд хамаардаг.

Бизнес эрхлэгчид мөнгөн урсгалаа сард 1 удаа үнэлэх хэрэгтэй. Энэ бол бизнест маш чухал зүйл байдаг.

 

Асуудал: Зарим байгууллага дээр доорх асуудлууд бий болсон байдаг.

1

Мөнгөн урсгалаа хянаж чаддаггүй

·         Цаг тухайд нь бүртгэдэггүй

·         Тогтмол тооллого хийдэггүй

·         Баримт бүрдүүлэлт хангалттай бус

·         Кассын тайлан тогтмол хөтөлдөггүй

·         Нябо нь, эсвэл захирал нь кассаа барьдаг.

·         Мөнгөний зарцуулалтыг хянадаггүй.

 

2

Мөнгөн урсгалаа удирдаж чаддаггүй

·         Хувь хувьсгал 2 холилдсон.

·         Мөнгөө буруу зүйлд зарцуулдаг.

·         Мөнгөн урсгалаа үнэлддэггүй.

Эрсдлүүд:

 

 

Шийдэл: