ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ

 • Шинээр компани байгуулах үед компаний нийт хөрөнгийн үнэ цэнийг тогтоох
 • Компанид хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтыг тодорхой болгох үед
 • Аж ахуйн нэгж татан буугдахад
 • Хөрөнгөө зээлийн барьцаанд тавих
 • Хөрөнгө худалдан авах, эсвэл борлуулах
 • Өмчлөх эрхийн маргаан шийдвэрлэх
 • Санхүүгийн тайландаа дүрмийн сан нэмэгдүүлэх
 • Хөрөнгөд учирсан хохирлыг тодорхой болгох
 • Бизнесийнхээ үнэ цэнийг тодорхой болгох шаардлагатай болсон
 • Бусад
 • Тавилга эд хогшил
 • Машин, тоног төхөөрөмж
 • Компьютер, түүнтэй адилтгах хөрөнгө
 • Тээврийн хэрэгсэл
 • Үнэт эдлэл
 • Бусад хөдлөх хөрөнгө
 • Үл хөдлөх хөрөнгө
 • Бусад